The Milkmaids and Friends

Monday, February 19, 2007 - Monday, May 7, 2007

This exhibition centers around the popular painting by Nikolai Nikolaevich Baskakov “Milkmaids, Novella,” completed in 1962.

The exhibition includes thematically related work by artists Nikolai Ivanovich Fechin, Valerian Mikhailovich Formozov, Aleksandr Mikhailovich Gerasimov, Evgeni Aleksandrovich Katsman, Yuri Leonidovich Katts, Sergei Arksentevich Kolyada, Petr Petrovich Konchalovsky, Vera Vasilevna Kuzmina, Vasili Kirillovich Nechitailo, Kuzma Sergeevich Petrov-Vodkin, Yuri Ivanovich Pimenov, Leonid Grigorevich Polishchuk, Maria Raube-Gorchilina, Georgi Iosifovich Rublev, Fedor Vasilevich Shapaev, Vladimir Fedorovich Stozharov, Vladimir Aleksandrovich Vasilev, Vasili Ivanovich Zabashta and Grigori Stepanovich Zozulya.